Manifestacio del 22 de març

Estàndard

Una pila de grups ecologistes, de resistències per la destrucció del territori han convocat aquesta manifestació en contra de la política ambiental de la generalitat. Per no ser tant negatius es podria dir que la manifestació és per a que el nostre estimat govern sigui més ferm en la protecció del medi ambient i no s’entravanqui amb la crisi.

.

Ja va començar malament aquest govern quan en Josep Montilla va anunciar al seu discurs d’investidura, que tindria un objectiu d’energies renovables força modest per a un horitzó força llarg (ho dic de memòria però era al voltant d’un 20% per al 2020). Crec que no tenim temps d’esperar al 2020, i que l’objectiu ha de ser més ambiciós. Tan sols per aquest motiu ja em manifesto.

El manifest de la manifestació es pot llegir seguint l’enllaç.

Manifest Contra la Política

Ambiental del Govern de la Generalitat

Què pretenem? Els col·lectius ciutadans, entitats ecologistes i
plataformes de defensa del territori adherits a la convocatoria hem considerat
necessaria aquesta campanya per:

§  fer visibles els nombrosos conflictes ambientals arreu del nostre territori,

§  fer front a les agressions al territori, al medi i la salut arreu del Principat de Catalunya

§  mostrar el nostre rebuig al model socioeconòmic actual, que comporta l’actual crisi i la destrucció del territori, per demanar un canvi profund cap a un model alternatiu veritablement sostenible,

* Per què? El gran nombre de conflictes ambientals existents
actualment al país ha fet palès que el Govern de la Generalitat no respecta els interessos generals de la població. Malgrat els discursos oficials, el Govern i les institucions afavoreixen els interessos de les grans corporacions privades, i destinen els recursos públics a la continuïtat d’un model neoliberal obsessionat pel creixement, responsable de la crisi econòmica
i ambiental actual, i incompatible amb la preservació del medi ambient, l’equilibri territorial i el benestar social.

 

Medi natural

QUÈ DENUNCIEM?

La manca de protecció i gestió adequada dels espais naturals que provoquen el seu aïllament i la pèrdua de biodiversitat.

És vergonyós que Europa hagi iniciat procediments sancionadors per la manca de protecció de Zones d’Especial Protecció d’Aus i espais de Xarxa europea Natura 2000 a Catalunya.

La permissivitat excessiva de caça, tolerant abusos cinegètics (ús verins, pròrrogues en temps de migració o mètodes selectius).

La política forestal basada en la producció de fusta i no en el manteniment de la biodiversitat del bosc mediterrani La continuació de destrucció zones humides (ullals, torberes, vores de riu, erms,.) i el suport Govern a l’ampliació i construcció noves pistes d’esquí tot i que envaeixen hàbitats i sobreexposen recursos hídrics (Àrreu, Vall Fosca, Port Comte, …).

QUÈ PROPOSEM?

Aprovació immediata del Pla Territorial Sectorial de Connexions biològiques i paisatgístiques.

Assegurar una política decidida de conservació d’espais naturals i l’establiment d’una xarxa connexions que garanteixi la preservació.

Reclamem la implementació de plans de gestió d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Europea Natura 2000.

Llei de caça consensuada i on s’eliminin tots els abusos actuals.

Protecció efectiva normativa de totes les zones humides. Publicació de l’inventari de zones humides amb rang de Llei.

Demanem la Llei de la Biodiversitat .

Aigua

QUÈ DENUNCIEM?

La política encoberta de transvasaments entre conques: riu Ebre cap al nord i sud (Xerta-Xènia); Segre cap a la zona metropolitana barcelonina…

L’incompliment del manteniment de cabals ecològics dels rius (Ter, Segre, Ebre, Gaià, Foix i Siurana) i resta conques internes.

Els plans obsolets i abusius de regadius en zones protegides (canal Segarra-Garrigues) i el manteniment política d’oferta en detriment del control de la demanda. Les polítiques de continuïtat amb l’ús insostenible de l’aigua pera camps de golf, parcs temàtics, nous polígons industrials, urbanitzacions, AREs, etc.

La ineficiència del col·lector de les salmorres dels runams salis que contaminen els recursos hídrics (es trenca i no arriba al mar).

QUÈ PROPOSEM?

L’aplicació real de les exigències de la Directiva Marc de l’Aigua: politiques de gestió que garanteixin la conservació i el bon estat ecològic dels recursos hídrics de tot el territori.

Una política d’aigua basada en manteniment dels rius com a elements naturals, enlloc del principi de satisfacció de la demanda.

Cal una política de gestió de l’aigua amb criteris d’eficiència, estalvi i reutilització.

Desprivatització de la distribució de l’aigua a Catalunya.

Decreixement de la superfície de regadius. Control de fruites de clavegueram i ús incorrecte d’adobs.

Residus

QUÈ DENUNCIEM?

El fracàs global de les polítiques de gestió dels residus municipals, industrials, de la construcció, ramaders…

Els riscos per a la salut causats per la incineració de residus, en incineradores, en plantes de ciment i tèrmiques sota l’eufemisme de valoritzar energèticament els residus i mitigar el canvi climàtic.

La permissivitat de l’ARC-DMAH envers la mala gestió de plantes compostatge i tractament que provoca rebuig social.

La construcció dels anomenats “Ecoparcs”, de fet, plantes de transferència que necessiten nous abocadors i promouen la crema de residus.

Els immensos runams salins provoquen contaminació l’aigua del riu Llobregat tant superficial com subterrània, per dissolució.

QUÈ PROPOSEM?

Donar la prioritat a l’aplicació de polítiques reals de prevenció i recuperació: proposem la Llei Catalana Prevenció de Residus.

L’aprovació urgent de nous plans de gestió dels residus que facin preferent la prevenció, la reutilització i la recuperació material dels residus enfront dels tractaments de final de canonada (ecoparcs, abocadors i la incineració dels residus).

Promoure campanyes efectives d’educació ambiental.

Descartar en els nous programes de gestió (2009-2015), qualsevol tipus d’incineració i la construcció d’Ecoparcs.

Que el cost de gestió dels envasos el paguin els productors (lobbies com Ecoembes) i no els ciutadans amb taxes d’escombraries.

Impermeabilització real del actuals runams salins i aplicació minera de les millors tècniques disponibles màxima reutilització.

Energia

QUÈ DENUNCIEM?

L’encobriment i la manca de transparència del risc nuclear així com l’allargament del tancament de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (avui ja anomenades cafeteres nuclears).

L’intent de revifar l’opció de l’energia nuclear i la ubicació del cementiri nuclear estatal al nostre país.

El Pla de l’Energia de Catalunya, per obsolet i d’absència de criteris de sostenibilitat (implica creixement consum i no considera viable l’escenari alternatiu d’estalvi i de consolidació d’energies renovables i sostenibles).

Les noves línies MAT i massificació eòlica especulativa (zones preservació memòria històrica) i grans tèrmiques de biomassa.

QUÈ PROPOSEM?

Demanem un programa de tancament de les centrals nuclears i que no es renovin les llicències de les centrals d’Ascó i Vandellòs.

Un procediment públic i participatiu de revisió del PEC que promogui un nou model energètic amb contenció de la demanda, que sigui ecoeficient, sostenible i equilibrador del territori. Amb un futur lliure de nuclears i combustibles fòssils.

Normatives i ajuts per a la instal·lació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica arreu.

Acostar centres de producció d’energia al consum: simplificació administrativa i promoció de la generació distribuïda.

Territori

QUÈ DENUNCIEM?

Els criteris de redacció i aprovació dels nous Plans Territorials, especialment el Pla Territorial Metropolità, no restringeixen l’ocupació dels espais lliures i mantenen el model malbaratador dels recursos (creixent demanda d’aigua, materials, energia,..).

La continuïtat de Plans Urbanístics i d’uns models de promoció immobiliària insostenible que volen ignorar la seva responsabilitat en la crisi de model que patim i en la destrucció d’espais agroforestals i paisatgístics.

L’utilització del subsòl sense tenir en compte les grans afectacions que es poden produir .

Les aprovacions de noves Àrees Residencials Estratègiques (AREs) que promouen creixements urbanístics no justificables.

QUÈ PROPOSEM?

L’aprovació dels nous Plans Territorials i la revisió del Pla Territorial General de Catalunya per impulsar un nou model equilibrador del territori català i que doni resposta a l’esgotament dels models fins ara vigents basats en el creixement continu.

Cal que la nova planificació territorial garanteixi la continuïtat dels espais lliures; proposta de corredor mediterrani.

Revisar els Plans Urbanístics, Plans directors, ARES, POUMS, segons els criteris abans esmentats i amb la implementació efectiva de nous mecanismes de participació i debat públic.

Garantir el desenvolupament i el debat públic en el procediment d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes.

Mobilitat

QUÈ DENUNCIEM?

El Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya, perquè sota l’esment purament testimonial dels criteris d’accessibilitat i mobilitat sostenibles no fa altra cosa que promoure grans infraestructures (que produeixen impactes severs a l’entorn) amb preferència del vehicle privat i unes conseqüències d’impacte sever sobre el territori, amb augment d’emissions.

QUÈ PROPOSEM?

Reclamem la definició d’un model de mobilitat que garanteixi la màxima eficiència energètica i que minimitzi l’ocupació del territori fomentant el transport públic i donant prioritat al transport públic i molt especialment una xarxa ferroviària potent eficient

Cal un tomb radical per garantir el transport de mercaderies per ferrocarril.

Agricultura i Pesca

QUÈ DENUNCIEM?

El foment i la potenciació de l’ús de transgènics en l’agricultura

El foment de la producció agrícola i ramadera intensives (ús abusiu de pesticides, adobs nitrogenats, generació de purins).

La manca de suport a la pagesia tradicional amb menor impacte i afectació al medi.

La continuació de la destrucció del litoral mediterrani

La construcció de nous ports i espigons esper a ús esportiu i polítiques públiques de transvasament de sorra dels fons marins.

La sobreexplotació pesquera a la Mediterrània i de cap control sobre els mercats pesquers, de consum català, d’espècies provinents d’altres zones on es  practica la sobrepesca i  s’empren mètodes extractius altament perjudicials

QUÈ PROPOSEM?

Descartar la producció de transgènics segons les propostes de la ILP admesa a tràmit pel Parlament Català.

Un Pla d’Espais d’Interès Agrícola per mantenir els conreus i ramaderia que garanteixin una alimentació natural.

Prioritat al foment de l’agricultura ecològica i de baixa intensitat en l’ús de recursos.

Impuls de Plans Directors específics per a la protecció de la costa.

Regular la pesca a la Mediterrània i controlar els mercats pesquers d’altres zones d’on ens prové la pesca.

Marc i qualitat democràtica

QUÈ DENUNCIEM?

La nul·la o molt escassa participació i codecisió ciutadana en les decisions territorials i ambientals que no deixen altra opció que la presentació d’al·legacions, amb insuficients períodes d’informació publica.

Mantenir òrgans de participació purament consultius i polítiques de participació basades en el clientelisme.

Incapacitat desenvolupar processos participatius reals (per exemple A21) i incompliment acords internacionals Agendes 21.

La manca de rigor i la promoció d’estudis d’avaluació d’impacte per part de centres i consultores mancades d’independència i criteris científics.

QUÈ PROPOSEM?

Demanem nous models de governança i d’agilització, de normalització dels procediments i consultes que possibilitin la participació directa de la ciutadania i dels territoris en la presa de decisions. Presència efectiva d’entitats ciutadanes independents en la tutela dels partits polítics, les administracions i els interessos privats en els consells executius i òrgans de decisió administrativa.

Organització de consultes ciutadanes vinculants en temes d’incidència rellevant per als diferents territoris.

Dret de la ciutadania afectada per projectes, infraestructures, plans o programes a demanar estudis alternatius d’avaluació sufragats a càrrec dels promotors dels projectes tan públics com privats.

Política econòmica

QUÈ DENUNCIEM?

Pressupostos del Govern que no prioritzen polítiques preventives, protecció del medi ni la salut de les persones.

No es fa complir el principi comunitari de responsabilitat del productor.

QUÈ PROPOSEM?

Política econòmica de l’ús sostenible dels recursos. Més inversió en prevenció i en R+D+I.

Aplicació de fiscalitat ambiental i fer que els productors assumeixin costos ambientals.

Sanitat

QUÈ DENUNCIEM?

Permissivitat del Departament davant de projectes que poden suposar un risc per a la salut de les persones (contaminació industrial, tractament de residus, contaminació atmosfèrica, contaminació electromagnètica, etc..).

QUÈ PROPOSEM?

Aplicació del principi de precaució (contaminació electromagnètica d’antenes de telefonia mòbil, línies d’alta tensió, transformadors, intoleràncies ambientals com als plaguicides, etc). Creació de l’Agència Catalana de la Salut. Aprovació d’una llei catalana de la salut.

Qualitat Ambiental

QUÈ DENUNCIEM?

El projecte llei que ha de substituir la LIIA, és més lax amb activitats i projectes agressius amb el medi.

QUÈ PROPOSEM?

Creació d’un marc normatiu que controli i penalitzi les activitats contaminants (atmosfera, sorolls,…).

 

Imatge manllevada sense permís de la web de jbarcena (galeria d’un concurs fotogràfic) i l’autor és Aitor Escauriaza.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s